Regulamin festiwalu

 

 

REGULAMIN FESTIWALU „OWACJE – I FESTIWAL SZTUKI CYRKOWEJ W JULINKU” realizowanego
 w dniach 31.07 – 01.08.2021r .

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Wydarzenie kulturalne pn.: OWACJE – I Festiwal Sztuki Cyrkowej w Julinku dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje 2021, z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego, organizowany na terenie Parku Rozrywki Julinek, Julinek 1, gmina Leszno (zwane dalej: OWACJE lub Festiwal), jest imprezą publiczną, bezpłatną, biletowaną po uprzednim pobraniu biletu w kasie parku Rozrywki Julinek znajdującym się przed wejściem na teren festiwalu. Wstęp na teren festiwalu jest nieodpłatny.

2. Szczegółowe lokalizacje spektakli, warsztatów, animacji znajdują się na mapie festiwalu OWACJE umieszczonej na stronie www.stowarzyszenierkik.pl/owacje

3. Organizatorem OWACJI jest Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10. (zwanym dalej „Organizatorem”)

4. Niniejszy regulamin został opracowany przez Organizatora.

 

II. Bezpieczeństwo

 

1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób na nim obecnych.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać w miejscach, w których przeprowadzany jest Festiwal tj.: Plac animacji, Strefa relaksu, Duża Arena znajdujące się w Parku Rozrywki Julinek w Lesznie k. Warszawy. W związku z powyższym każda osoba przebywająca na terenie w czasie trwania Festiwalu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Parku Rozrywki Julinek umieszczonego przed kasami parku oraz na stronie www.julinek.com.pl.

3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jego terenie obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu. Zakazane jest niszczenie sprzętu znajdującego się na terenie Festiwalu. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jego terenie zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora.

4. Organizator może usunąć z terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. Osobom, którym odmówiono prawa wstępu na festiwal, lub które zostały z niego usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

5.Organizator może odmówić uczestnictwa w Festiwalu:

a) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe lub inne przedmioty, które w opinii Organizatora mogą powodować zagrożenie,

c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa.

6. Zabrania się wnoszenia na teren Festiwalu i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów, parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Festiwalu lub wyproszone z terenu Festiwalu, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.

7. Na terenie Festiwalu należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.

8. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały okres przebywania w obiektach zamkniętych Festiwalu.

9. Uczestnicy festiwalu nie mają możliwości skorzystania z atrakcji Parku Rozrywki Julinek, na którego terenie organizowane jest wydarzenie kulturalne. W razie wyrażenia chęci skorzystania z poszczególnych atrakcji należy zakupić bilet wstępu w kasie Parku Rozrywki Julinek. Obowiązuje zakup biletów:

Bilet Open dla korzystających z atrakcji parku:

 • Dmuchańce
 • Park Linowy
 • Ścianka wspinaczkowa
 • Mini Golf
 • Strefa Ochłody
 • Trampoliny i Eurobangee
 • Żyroskop
 • Plac zabaw

  Bilet Open wesołe miasteczko

10. Po zakupie biletu uprawniającego z korzystania poszczególnych atrakcji Parku Rozrywki Julinek, uczestnik korzystający z atrakcji, o których mowa w pkt 4. powyżej zobowiązany jest przestrzegać regulaminu Parku Rozrywki Julinek dostępnego na stronie internetowej: https://www.julinek.com.pl/pl-regulamin-parku.

III. Uczestnictwo i Atrakcje Festiwalu

 1. Spektakle, warsztaty, animacje odbywające się podczas Festiwalu są bezpłatne.
 2. W ramach festiwalu OWACJE odbywać się będą spektakle, warsztaty, animacje zgodnie z programem dostępnym na stronie: https://www.stowarzyszenierkik.pl/owacje/program oraz przy namiocie oraz na terenie festiwalu.
 3. Do wstępu na przedstawienia sceniczne odbywające się w budynku Dużej Areny upoważniają bilety nabyte przed Festiwalem bądź w trakcie Festiwalu po otrzymaniu biletu wstępu na Dużą Arenę w kasach Parku Rozrywki Julinek oraz namiocie festiwalu. Po okazaniu ważnego biletu oraz zapewnieniu podstawowych środków ostrożności zgodnych z aktualnym rozporządzeniem dot. COVID-19.
 4. Organizator dopuszcza możliwość zajęcia 200 miejsc w budynku Dużej Areny podczas spektaklu „ALE CIRCUS DANCE COMPANY” oraz wykonania pokazów najlepszych artystów sztuki cyrkowej podczas konkursu “OWACJE I - Ogólnopolskie Wyzwania Artystów Cyrkowych Jutra Edycja I” zgodnie z rozporządzeniem dot. COVID-19.
 5. Spektakl „ALE CIRCUS DANCE COMPANY” oraz pokazy najlepszych artystów sztuki cyrkowej w ramach odbywającego się konkursu “OWACJE I - Ogólnopolskie Wyzwania Artystów Cyrkowych Jutra Edycja I” dozwolony jest dla osób w wieku od 7 r.ż. Pozostałe spektakle odbywające się podczas festiwalu „OWACJE” pozostają bez ograniczeń wiekowych.
 6. Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie na spektakle umożliwiające przeprowadzenie procedur bezpieczeństwa zw. z Covid-19 oraz zajęcie miejsc na widowni przed rozpoczęciem spektaklu. Widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię.
 7. W trakcie przedstawień obowiązuje całkowity nakaz wyłączenia telefonów komórkowych oraz zakaz opuszczania widowni.
 8. Podczas spektakli w Dużej Arenie obowiązuje całkowity zakaz jedzenia.
 9. Widzowie przychodzący na spektakle z dziećmi są zobowiązani do nadzoru nad zachowaniem dzieci w taki sposób, aby nie przeszkadzały one pozostałym widzom w odbiorze przedstawienia.

 

 

IV. Pozostałe postanowienia

 

 1. Zabrania się prowadzenia bez pozwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Festiwalu.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, czy też uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w Festiwalu przez uczestnika, zarówno wobec tego uczestnika, jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości uczestnika.
 3. Sprzedaż i spożywanie jedzenia oraz picia odbywa się jedynie w wyznaczonych do tego miejscach
 4. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Festiwalu przez jego uczestników oraz inne osoby przebywające na terenie Festiwalu
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub skrócenia Festiwalu, a także zmian w programie bez wcześniejszego uprzedzenia w szczególności w przypadku załamania pogody czy awarii sprzętu.
 7. W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny leży po stronie Organizatora.
 8. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie wizerunku uczestnika dla celów umieszczania na stronach internetowych, w publikacjach pisemnych oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Stowarzyszenia Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie.

 

 

https://www.stowarzyszenierkik.pl/media/87ab5f5c97fe64030d8ed18cb77bd7e2.jpg