cele stowarzyszenia

cele stowarzyszenia.

 1. Działanie na rzecz ekologicznego rozwoju infrastruktury i zagospodarowania terenów zielonych, popularyzowania ich walorów krajobrazowych, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dzieci, wspieranie i kultywowanie lokalnych tradycji.
 2. Popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
 3. Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży.
 4. Promocja i organizacja wolontariatu.
 5. Wspieranie młodzieży w życiu publicznym.
 6. Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży.
 7. Dbanie o rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym rozwijanie wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia, prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej, wspieranie rozwoju rolnictwa.
 8. Działanie na rzecz ograniczenia bezrobocia.
 9. Zwiększanie świadomości lokalnej wśród mieszkańców gmin powiatu Warszawskiego Zachodniego i Mazowsza, ich zaangażowania w rozwój życia kulturalnego, promocja idei zdrowego społeczeństwa, realizowanie zadań na rzecz edukacji, zwiększenia aktywności społecznej emerytów.
 10. Działalność charytatywna.
 11. Działania na rzecz pomocy potrzebującym.
 12. Organizacja czasu wolnego i przeciwdziałanie patologiom.
 13. Działanie na rzecz równouprawnienia i integracji z osobami niepełnosprawnymi.
 14. Działalność na rzecz rozwoju kultury i sportu, w tym popularyzacja dorobku kultury narodowej i zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego, zabieganie o rozwój i dostęp do bazy sportowej.
 15. Promocja wiedzy historycznej na temat regionu powiatu Warszawskiego Zachodniego i Mazowsza.
 16. Promocja zdrowego trybu życia.
 17. Szerzenie kultury i turystyki na terenie kraju.
 18. Działanie na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności dziedzin związanych z edukacją, sportem i turystyką.
 19. Popularyzacja świadomości ekologicznej.
 20. Działania na rzecz integracji z Unią Europejską.
 21. Działanie na rzecz promocji oraz rozwoju w zakresie turystyki, w szczególności na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego i Mazowsza.
 22. Ochrona zabytków, w tym zabytków archeologicznych, miejsc pamięci narodowej oraz wspieranie działań muzealnych, także w celu wzrostu regionalnego potencjału turystycznego.
 23. Prace modernizacyjne i renowacyjne, przyczyniające się do zahamowania procesu degradacji obiektów zabytkowych oraz utrwalenie ich historycznych i artystycznych walorów.
 24. Inwestycje w zakresie ochrony zabytków połączone z pracami adaptacyjnymi służącymi nadaniu im nowych funkcji, efektywnym zarządzaniem obiektami oraz porządkowaniem przestrzeni publicznej wokół zabytku i jej dostosowaniem do przyjmowania turystów; dotyczy to prac służących w szczególności zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, a także służące nadaniu im nowych funkcji użytkowych (m. in. z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne), w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną.
 25. Przedsięwzięcia prowadzące do efektywniejszego wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia, polegające na zapewnieniu wysokiej jakości trwałego wyposażenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów (w tym ich digitalizację) będących w posiadaniu instytucji kulturalnych.
 26. Promocja kultury ludowej i tradycyjnej.
 27. Ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.
 28. Koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych i innych produktów turystycznych.
 29. Doskonalenie i szkolenie kadr dla potrzeb turystyki.
 30. Stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych Mazowsza.
 31. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.
 32. Prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza.
 33. Udział w imprezach promocyjnych i targach krajowych oraz zagranicznych.
 34. Organizowanie konkursów.
 35. Współudział w opracowaniu strategii rozwoju turystyki i jej realizacji.
 36. Promocja czytelnictwa.
 37. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie polskiej literatury i historii.
 38. Działanie na rzecz ochrony praw i interesów członków Stowarzyszenia – podmiotów działających na rynku gier hazardowych.