fundusze ue

„Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą”.

„Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą”
14-04-2017 12:00

„Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą”

Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki komunikacji i kultury w dniu 14.04.2017r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 7 329 027,52 zł
Dofinansowanie: 3 009 570,00 zł
Numer projektu: RPMA.05.03.00-14-5961/16

Głównym celem Projektu jest: renowacja i doposażenie infrastruktury publicznej w celu poprawy dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu robót remontowych, naprawczych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych, tak aby zachować walory architektoniczne i artystyczne Dużej Areny, jak też sprostać oczekiwaniom współczesnego odbiorcy kultury. Projekt zakłada gruntowną rewitalizację i modernizację oraz wyposażenie wyłączonego z eksploatacji obiektu Dużej Areny, zlokalizowanego w Julinku
na terenie dawnej bazy cyrkowej, co umożliwi zachowanie dziedzictwa i materialnej substancji tego miejsca oraz świadczenie usług edukacyjno-kulturowych
w odrestaurowanych i nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach przedmiotowego budynku. Częścią projektu jest zakup sprzętu (trwałego wyposażenia) kluczowego dla świadczenia usług przez nowoczesną instytucję kultury. W projekcie przewidziano zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego, dzięki czemu obiekt stanie się miejscem przyjaznym dla każdego zainteresowanego, bez względu na stopień jego sprawności. Ponadto zaplanowano digitalizację i udostępnienie na stronie www Stowarzyszenia zbiorów po dawnym Muzeum Sztuki Cyrkowej. Prace remontowe będą prowadzone z poszanowaniem pierwotnego charakteru obiektu i w nawiązaniu do historycznych funkcji bazy cyrkowej
oraz z zastosowaniem technologii efektywnych kosztowo. Po przeprowadzeniu zakładanych prac rewitalizacyjnych Duża Arena zostanie udostępniona społeczeństwu (w tym dzieciom i młodzieży) jako nowoczesna instytucja kultury,
a także miejsce budowania świadomości i krzewienia edukacji kulturalnej
i przyrodniczej. Oferta kulturalna Dużej Areny będzie interdyscyplinarna, będzie się również wyróżniała atrakcyjnością i różnorodnością, dzięki czemu będzie przyczyniać się do wzrostu kompetencji kulturowych oraz kreatywności społeczeństwa, a sam obiekt stanie się ważnym punktem na mapie kulturalnej Mazowsza.

Realizacja celu głównego projektu, zostanie osiągnięta dzięki zrealizowaniu celów szczegółowych Projektu:

- Inwestycje infrastrukturalne, prace modernizacyjne i renowacyjne w zakresie niezbędnym dla efektywnego wykorzystania Dużej Areny w działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i społecznej

-Prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w sposób gwarantujący zachowanie jak największej części oryginalnych elementów budynku w celu przywrócenia im dawnego blasku i dostosowania do wykorzystania dla nowych funkcji

- Inwestycje w infrastrukturę trwałą, wyposażenie służące działalności kulturalnej, zachowaniu dziedzictwa i zwiększeniu dostępności do jego zasobów

- Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz ich powszechne udostępnienie (filmy, zdjęcia, plakaty)

- Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – obiekt dostępny dla każdego

Planowane efekty realizacji projektu:

- Liczba instytucji objętych wsparciem - 1

- Liczba instytucji kulturalnych udostępnionych dla osób z niepełnosprawnościami – 1

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1

-Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 22000 odwiedzin/rok