fundusze ue

Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.

Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej
14-04-2017 12:00

Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej

Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki komunikacji i kultury w dniu 14.04.2017r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność Energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

Wartość projektu: 6 924 543,61
Dofinansowanie: 1 215 935,18 zł
Numer projektu: RPMA.04.02.00-14-5335/16

Główny cel projektu: Renowacja infrastruktury publicznej w celu osiągnięcia zakładanego poziomu efektywności energetycznej poprzez ograniczenie wykorzystania energii elektrycznej oraz cieplnej, jak również zmniejszenie emisji CO2.

Przedmiotowy projekt inwestycyjny jest przedsięwzięciem polegającym
na kompleksowej, głębokiej termomodernizacji (wraz z niezbędnymi inwestycjami towarzyszącymi) dwóch budynków zlokalizowanych w Julinku (Gmina Leszno),
w celu istotnej poprawy ich efektywności energetycznej z wymianą źródła ciepła.
Oba obiekty (Sala Gimnastyczna i Duża Arena) są częścią dawnej bazy cyrkowej i stanowią część dziedzictwa kulturalnego i edukacyjnego Mazowsza, jednak od lat 90-tych XX w. ulegają stopniowej degradacji.
Planowana inwestycja obejmuje szereg powiązanych działań m.in. ocieplenie ścian
i dachu, ocieplenie podłóg na gruncie, wymianę okien i drzwi, wymianę źródeł ciepła, budowę nowoczesnych instalacji CO i CWU ze wsparciem OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.
Po rewitalizacji oba obiekty będą mogły być w sposób ekonomiczny i ekologiczny użytkowane w działalności rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej czy sportowej, oraz będą udostępnione szerokiemu kręgowi odbiorców, integrując również lokalne społeczności.

Cele szczegółowe Projektu:

- Głęboka modernizacja 2 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej: 2863,1 m2

- Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 74,4%

- Poprawa efektywności energetycznej o 64%

- Zmniejszenie rocznych wydatków na energię elektryczną i cieplną o 72,66%

- Stopień przewidywanego zmniejszenia zapotrzebowania na energię ustalony
na podstawie audytów energetycznych dla Dużej Areny wynosi 53,3%, natomiast dla Sali

- Gimnastycznej jest to poziom 81,2%, co łącznie daje spadek o 64%.

Efekty realizacji projektu:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2863,10 m2

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 4 kW

-Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i zmniejszenie zużycia energii końcowej – 4409,00 GJ/rok

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 402,30 CO2/rok