Konkurs OWACJE

Szanowni Artyści, Jury spośród zgłoszeń mogło wybrać tylko 10 finalistów.

Artyści którzy zostali wybrani do finału konkursu „OWACJE – Ogólnopolskie Wyzwania Artystów Cyrkowych Jutra Edycja I”:

  1. Joanna Filipowska
  2. Anna Sobera i Jakub Wójcik – Movement Art
  3. Anna Kawiak
  4. Maria Gawlik i Julian Waglewski – Duet Marysia i Julian
  5. Sandra Cieślak
  6. Krzysztof Riewold
  7. Jerzy „Solo” Kozłowski
  8. Grzegorz Jastrzębski
  9. Jakub Długosz
  10. Urszula Machowska

GRATULUJEMY!

                                     

 

 

         Regulamin konkursu OWACJE I

 

                                                   1 Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu “OWACJE I - Ogólnopolskie Wyzwania Artystów Cyrkowych Jutra Edycja I” jest Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, zwane dalej Organizatorem. 

Konkurs stanowi część zadania pn. „OWACJE - I Festiwal Sztuki Cyrkowej w Julinku” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje 2021.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie “OWACJE I”, zwanym dalej Konkursem.

Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju mieszkających w Polsce artystom związanym z szeroko pojętą sztuką cyrkową, promowanie tej sztuki oraz integrowanie środowiska związanego z cyrkiem.

                                                     2 Warunki uczestnictwa

W Konkursie “OWACJE  I” mogą wziąć udział artyści (zarówno osoby indywidualne jak i grupy) cyrkowi mieszkający w Polsce - zwani dalej Uczestnikami. Ograniczenie wiekowe - od 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę na wzięcie udziału w Konkursie - rodziców lub prawnych opiekunów. 

Uczestnicy zgłaszają pokazy stworzone przez siebie, oryginalne, do których mają prawa autorskie. Minimalna długość pokazu - 3 minuty, maksymalna - 7 minut.

Pokazy mogą obejmować wszystkie dziedziny sztuk cyrkowych i pokrewnych z wyłączeniem tych z udziałem zwierząt oraz z użyciem pirotechniki i ognia (wyjątkiem może być podpalanie ciała i połykanie ognia). Organizator nie bierze odpowiedzialności za niebezpieczne elementy pokazu, jak również za ewentualne szkody i uszczerbek na zdrowiu Uczestnika oraz osób trzecich - Uczestnik robi pokaz na własną odpowiedzialność, powinien mieć właściwie ubezpieczenie. Każdy Uczestnik używa własnego sprzętu i rekwizytów i oświadcza, że spełniają one właściwe normy bezpieczeństwa.

W celu zgłoszenia się do konkursu, należy wysłać zgłoszenie mailem pod adres owacje@stowarzyszenierkik.pl, zgłoszenie powinno zawierać informacje:

Imię, Nazwisko, Pseudonim Artystyczny/ Nazwa Grupy

Data urodzenia artysty/artystów

Krótki opis artysty/artystów/grupy artystycznej

Krótki opis pokazu

Czas trwania pokazu

Dwa zdjęcia

Link do video (niepubliczny, na Vimeo lub YouTube) zawierający pełen zapis pokazu - bez montażu i cięć, w możliwie najlepszym oświetleniu (niekoniecznie scenicznym, ale żeby było dobrze widać pokaz)

Raider techniczny (w jaki sposób ma być przygotowana scena, czy trzeba wcześniej na niej rozłożyć rekwizyty, czy robi to sam artysta, podobnie - czy po pokazie na scenie zostają rekwizyty, czy artysta zabiera je ze sobą i scena jest “czysta”, można dodać informację o “klimacie” lub kolorze oświetlenia, którego artysta potrzebuje.)

Muzyka - Kompozytor i Autor Tekstu (muzykę trzeba zabrać ze sobą na Konkurs na nośniku wolnym od wad - najlepiej na pendrive)

Przesłanie zgłoszenia - najpóźniej do dnia 10.07.2021. Wyniki - lista osób, które zakwalifikowały się do Finału Konkursu - wybranych przez Komisję wyznaczoną przez Organizatora - na podstawie przesłanych materiałów video - zostaną ogłoszone do 15.07.2021. Uczestnik zostanie poinformowany o tym, że dostał się do Finału Konkursu mailowo. Lista Finalistów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

                                          3 Zasady i przebieg Finału Konkursu

Uczestnik, który dostał się do Finału Konkursu jest zobowiązany do wzięcia udziału w Próbie - konieczna jest deklaracja dostępności w dniach 29.07.2021 - 30.07.2021. Organizator wyznaczy konkretną datę i godzinę Próby każdego Uczestnika.

Finał Konkursu odbywa się w dniach 31.07.2021-01.08.2021 w budynku Dużej Areny znajdującej się na terenie Parku Rozrywki Julinek, Julinek 1,  05-084 Leszno. 

Dnia 31.07.2021 o godzinie 17:30 odbędzie się pierwsza prezentacja pokazów - przed Publicznością oraz Jury Finału Konkursu. Następnie Jury będzie obradować.

Dnia 01.08.2021 o godzinie 17:30 odbędzie się druga prezentacja pokazów - przed Publicznością oraz Jury Finału Konkursu. Następnie Jury ogłosi Laureatów Konkursu i przyzna Nagrody.

                                                            4 Nagrody

Jury przyzna nagrody pieniężne:

I miejsce – 3000 zł netto – 3 333,33 zł brutto

II miejsce – 2000 zł netto – 2 222,22 zł brutto

III miejsce – 1000 zł netto – 1 111,11 zł brutto

W przypadku przyznania nagrody ex aequo, kwota nagrody jest dzielona między nagrodzonych.

Możliwe jest nieprzyznanie którejś nagrody przez Jury.

Możliwe jest przyznanie wyróżnienia przez Jury.

Nagroda Publiczności - zostanie przyznana w drodze głosowania, które odbędzie się 31.07.2021r.

Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

Wydanie Nagród w Konkursie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

               5 Przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku.

Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres ul. Jubilerska 10, 04 –190 Warszawa.

Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail owacje@stowarzyszenierkik.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

Dane osobowe Uczestników Konkursu tj. imię , nazwisko, adres mailowy, numer telefonu są zbierane i będą przewarzane w celu realizacji Konkursu, natomiast do promocji konkursu mogą być wykorzystane jedynie imiona uczestników.

Dane Osobowe Uczestników Konkursu zostaną udostępnione jury konkursu w celu wyłonienia Zwycięzców.

Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię i nazwisko zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej celem ogłoszenia wyników Konkursu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu i ew. przez okres biegu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niego wynikać tj. do 6 lat od daty zgłoszenia do konkursu.

Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.

Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

                                             6 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu i wysyłając zgłoszenie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przesunięcia terminu Konkursu lub przedterminowego zakończenia Konkursu z powodu działania siły wyższej, w szczególności z przyczyn technicznych lub prawnych - związanych na przykład z sytuacją pandemiczną w Kraju.

W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.