Konkurs Igrzyska Ogniowe

REGULAMIN KONKURSU “Igrzyska Ogniowe”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (kod pocztowy: 04-190), wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000234881, numer NIP: 525-21-98-398 (dalej zwana: „Organizatorem").
1.2 Fundatorem nagród jest Organizator (dalej zwany: „Fundatorem”).
1.3 Konkurs stanowi część projektu „OWACJE – II Festiwal Sztuki Cyrkowej w Julinku” realizowanego i dofinansowanego w ramach partnerstwa z Fundacją PZU z siedzibą w Warszawie (00-133), przy al. Jana Pawła II 24, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053778, NIP: 521-26-28-993.
1.4 Konkurs organizowany jest pod nazwą „ Igrzyska Ogniowe” (dalej zwany: „Konkursem”).
1.5 Termin na nadsyłanie zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się w dniu ogłoszenia Konkursu tj. dnia 19.08.2022 r. na Stronie Konkursowej, a kończy się w dniu konkursu tj.: 10.09.2022 r. o godzinie 13:00 (dalej: „Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu"). Obowiązuje ograniczona liczba zgłoszeń - 10.
1.6 Organizator Konkursu nie powołuje jury konkursowego. Zwycięzcę Konkursu (dalej: „Zwycięzcę”) wyłoni publiczność obecna podczas rywalizacji w dniu 10.09.2022 r. na podstawie głosowania. Zwycięzcą zostanie uczestnik Konkursu, który zdobędzie największą liczbę głosów.
1.7 Regulamin Konkursu ogłoszony jest na stronie https://www.stowarzyszenierkik.pl/owacje/konkurs-igrzyskaogniowe (dalej: „Strona Konkursowa”)
1.8 Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju Artystom mieszkającym w Polsce, związanym z ogniową sztuką cyrkową, promowanie tej sztuki oraz integrowanie środowiska związanego z cyrkiem.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


2.1 Uczestnikiem Konkursu, (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna (artysta cyrkowy) lub osoby fizyczne (grupy artystów cyrkowych), którzy łącznie spełniają następujące warunki:
2.1.1 są osobami pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2.1.2 dokonają zgłoszenia (dalej: „Zgłoszenie”) i wykonają zadanie konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) w terminach określonych w Regulaminie;
2.1.3 nie są pracownikami Organizatora ani Fundatora lub osobami współpracującymi na innej podstawie niż stosunek pracy, członkami rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);
2.1.4 zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3 ZASADY KONKURSU I ZASADY ZGŁOSZENIA


3.1 Praca Konkursowa polega na:
3.1.1.Wykonaniu według autorskiego scenariusza ogniowego pokazu cyrkowego o długości trwania minimalnie - 2 minuty maksymalnie - 5 minut. (dalej: Praca Konkursowa). Organizator uprawniony jest do zarejestrowania wykonania Pracy Konkursowej, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
3.1.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1gPciPrXHbuSN2u7vWqA9xR5SED20dEYUxLOM81LKVlY/edit
3.1.3.Zgłoszenie udziału w Konkursie może odbyć się również w dniu Konkursu tj.: 10.09.2022r. poprzez uzupełnienie formularza w formie papierowej, dostępnego w namiocie konkursowym.
3.1.3.Do prawidłowego Zgłoszenia udziału konieczne jest umieszczenie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich elementów wskazanych w pkt. 3.7 oraz akceptacja Regulaminu. O przyjęciu Zgłoszenia decyduje czas jego wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie określonym w pkt. 1.5. lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie
3.2 Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz.
3.3 Praca Konkursowa może obejmować następujące dziedziny sztuk cyrkowych i pokrewnych z wyłączeniem tych z udziałem zwierząt: taniec z ogniem, fireshow, manipulacje płonącymi przedmiotami, połykanie ognia, plucie Organizator nie bierze odpowiedzialności za niebezpieczne elementy pokazu, jak również za ewentualne szkody i uszczerbek na zdrowiu Uczestnika oraz osób trzecich. Uczestnik wykonuje pokaz na własną odpowiedzialność i oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenie. Uczestnik używa własnego sprzętu i rekwizytów i oświadcza, że spełniają one wszelkie właściwe normy bezpieczeństwa.
3.4 Przesyłając zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.
3.5 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości email na adres Organizatora owacje@stowarzyszenierkik.pl
3.6 Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez wiadomość email. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
3.7 Zgłoszenie powinno zawierać:
3.7.1. Imię, nazwisko, adres e-mail każdego z Uczestników,
3.7.2. Pseudonim artystyczny/Nazwę Grupy,
3.7.3. Datę urodzenia artysty/artystów,
3.7.4. Informację dotyczącą akceptacji Regulaminu,
3.7.5. Krótki opis artysty/grupy artystycznej,
3.7.6. Krótki opis pokazu,
3.7.7. Informację o czasie trwania pokazu,
3.7.10. Raider techniczny (czas przed: maks. 2 minuty na przygotowanie i czas maks. 1 minuta po występie na posprzątanie, wskaż czy potrzebujesz pomoc do rozłożenia/ złożenia / zagaszenia rekwizytów),
3.7.11 Pliki muzyczne zawierające informację o kompozytorze i autorze tekstu (w przypadku braku możliwości przesłania w ramach zgłoszenia plików muzycznych Uczestnik może nagrać je na nośnik np. pendrive i dostarczyć na miejsce wykonywania pokazu bezpośrednio przed jego rozpoczęciem).


4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)


4.1 Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do elementów składowych zgłoszenia, które posiadają cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych m.in. zdjęcia, Video. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada lub najpóźniej z chwilą wykonania Pracy Konkursowej będzie posiadał pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej, w tym prawo do artystycznego wykonania. Uczestnik Konkursu odpowiednio z chwilą przesłania zgłoszenia lub wykonania Pracy Konkursowej udzieli Organizatorowi licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z elementów zgłoszenia, o których mowa powyżej oraz z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania elementów zgłoszenia, o których mowa powyżej oraz Pracy Konkursowej w Internecie oraz prasie.
4.2 W przypadku, gdyby elementy Zgłoszenia, które posiadają cechy utworu w rozumieniu ustawy prawo autorskie i praw pokrewnych m.in. zdjęcia, Video lub Praca Konkursowa przedstawiała wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych w wyżej wskazanych elementach zgłoszenia oraz w Pracy Konkursowej, bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnychna wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w wyżej wskazanych elementach zgłoszenia oraz w Pracy Konkursowej.
4.3 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do elementów zgłoszenia określonych w pkt. 4.1 oraz do Pracy Konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z ich opublikowaniem w Internecie lub w prasie w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w Internecie lub prasie na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
4.4 W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w Internecie lub prasie, a na żądanie Organizatora zobowiązany jest dostarczyć ją Organizatorowi.
4.5 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.
4.6 Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na rzecz Organizatora na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych w materiałach zawartych w zgłoszeniu oraz w utrwaleniach Pracy Konkursowej oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych utrwaleń Prac Konkursowych oraz materiałów zawartych w zgłoszeniu (zdjęcie, video) na łamach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
4.7 Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w prowadzonych przez niego serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika w celu ogłoszenia wyników Konkursu.
4.8 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów materiałów zawartych w zgłoszeniu (zdjęcie, video) oraz w Pracy Konkursowej.
5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
5.1 Konkurs jest jednoetapowy.
5.2 Publiczność dokona oceny wszystkich Zgłoszeń na żywo biorąc pod uwagę ich oryginalność i jakość wykonania oraz wybierze zwycięzcę Konkursu.
5.3 Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na facebooku oraz stronie Festiwalu OWACJE II.
5.4 Uczestnicy Konkursu biorą udział w Finale Konkursu, który odbędzie się dnia 10.09.2022 w miejscu wyznaczonym przez organizatora, znajdującym się w Julinek Park, Julinek 1, gm. Leszno k/ Warszawy. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów podróży związanych z uczestnictwem w Finale Konkursu.
5.5 Dnia 10.09.2022 roku o godz. 19.30 odbędzie się prezentacja pokazów przed publicznością. Po prezentacji pokazów odbędzie się głosowanie publiczności na najbardziej oryginalną Pracę Konkursową, a następnie zostanie wyłoniony zwycięzca Konkursu.
5.6 Decyzja publiczności jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. NAGRODY


6.1 Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
6.2 Nagrody pieniężne nie podlegają zamianie na nagrody rzeczowe.
6.3 W przypadku przyznania Nagrody ex aequo, kwota nagrody pieniężnej zostanie podzielona pomiędzy Zwycięzców tej Nagrody w częściach równych.
6.4 Przyznanie Nagrody Zwycięzcy podlega regulacjom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). W przypadku nagrody, której jednorazowa wartość przekroczy 2000 zł Organizator, jako płatnik podatku dochodowego zobowiązany będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagrody.
6.5 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
a) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
b) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie.

7 DANE OSOBOWE


7.1 Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (kod pocztowy: 04-190 (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Stowarzyszenie Menedżerów firma działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
- przez e-mail: owacje@stowarzyszenierkik.pl
7.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną udostępnione Obsłudze Konkursu ze ramienia Stowarzyszenia w celu wyłonienia Zwycięzców. Jeżeli to Ty zostaniesz Finalistą Konkursu – będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich na Stronie Konkursowej. Jeżeli zostaniesz Zwycięzcą Konkursu będziemy przetwarzać Twoje dane ponadto w celu przekazania Ci Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostaną: Twoje imię i nazwisko. Do promocji Konkursu mogą być wykorzystanie jedynie imiona Uczestników. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą zadecyduje - publiczność. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy przetwarzać Twoje dane także aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
7.3 Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie. Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
7.4 Odbiorcy Twoich danych osobowych. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7.5 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
7.6 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). Prawo wycofania zgody. Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: owacje@stowarzyszenierkik.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.7 Obowiązek podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.


8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (kod pocztowy: 04-190). z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, z dopiskiem reklamacja KONKURS „Igrzyska Ogniowe”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
8.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji. 8.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.


9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1 Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie https://www.stowarzyszenierkik.pl/owacje-2/konkurs-igrzyska-ogniowe w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
9.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
9.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
9.4 Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie.
9.5 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
9.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.
9.7 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie https://www.stowarzyszenierkik.pl/owacje-2/konkurs-igrzyska-ogniowe
9.8 Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (kod pocztowy: 04-190).
9.9 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

Warszawa, dn. 19.08.2022 r.