Regulamin Festiwalu OWACJE

 

 

REGULAMIN FESTIWALU „OWACJE – II FESTIWAL SZTUKI CYRKOWEJ W JULINKU” realizowanego
 w dniach 10 – 11.09.2022r .

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie kulturalne pn.: OWACJE – II Festiwal Sztuki Cyrkowej (dalej: „Wydarzenie” lub „Festiwal”) jest realizowane i współfinansowane ze środków: Fundacji PZU – Partnera wydarzenia, Samorządu Województwa Mazowieckiego – Partnera wydarzenia, z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz z budżetu Gminy Leszno. Wydarzenie jest organizowane na terenie Julinek Park, Julinek 1, gmina Leszno (zwane dalej: OWACJE lub Festiwal). Wydarzenie jest imprezą publiczną, bezpłatną, biletowaną po uprzednim pobraniu biletu w kasie Parku Julinek znajdującym się przed wejściem na teren festiwalu. Wstęp na teren festiwalu jest nieodpłatny.
 2. Szczegółowe lokalizacje spektakli, warsztatów, animacji znajdują się na mapie Wydarzenia umieszczonej na stronie www.stowarzyszenierkik.pl/owacje
 3. Organizatorem Wydarzenia jest Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10. (zwanym dalej „Organizatorem”)
 4. Niniejszy regulamin został opracowany przez Organizatora.

II. Bezpieczeństwo

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się osób na nim obecnych.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać w miejscach, w których przeprowadzany jest Festiwal tj.: Plac Centralny / strefa animacji , Duża Arena, Mała Arena, znajdujące się w Julinek Park w Lesznie k. Warszawy (dalej: „Teren Festiwalu”). W związku z powyższym każda osoba przebywająca na Terenie Festiwalu w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Parku Julinek umieszczonego przed kasami parku oraz na stronie www.julinek.com.pl
 3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jego terenie obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu. Zakazane jest niszczenie sprzętu znajdującego się na terenie Festiwalu. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jego terenie zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora.
 4. Organizator może usunąć z terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. Osobom, którym odmówiono prawa wstępu na festiwal, lub które zostały z niego usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

    5.Organizator może odmówić uczestnictwa w Festiwalu:

a) osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe lub inne przedmioty, które w opinii Organizatora mogą powodować zagrożenie,

c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa.

     6. Zabrania się wnoszenia na teren Festiwalu i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów, parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Festiwalu lub wyproszone z terenu Festiwalu, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.

    7. Na terenie Festiwalu należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych oraz odpowiednich przepisów i rozporządzeń w związku z pandemią COVID-19.

 1. Uczestnicy Festiwalu nie mają możliwości skorzystania z atrakcji Parku Julinek w ramach Wydarzenia. W celu skorzystania z poszczególnych atrakcji należy zakupić bilet wstępu w kasie Parku Julinek. Obowiązuje zakup biletów:
  Bilet Park + Wesołe miasteczko
  Bilet Park + Wesołe miasteczko + park wodny
 2. Po zakupie biletu uprawniającego z korzystania poszczególnych atrakcji Parku Julinek, uczestnik korzystający z atrakcji, o których mowa w pkt 8 ust. 1 i 2 Powyżej, zobowiązany jest przestrzegać regulaminu Parku Julinek dostępnego na stronie internetowej: https://www.julinek.com.pl/pl-regulamin-parku

III. Uczestnictwo i Atrakcje Festiwalu

 1. Spektakle, warsztaty, animacje, konkursy odbywające się podczas Festiwalu są bezpłatne.
 2. W ramach Festiwalu odbywać się będą spektakle, warsztaty, animacje zgodnie z programem dostępnym na stronie: https://www.stowarzyszenierkik.pl/owacje/program,przy namiocie Festiwalu oraz na terenie Festiwalu.
 3. Do wstępu na przedstawienia sceniczne odbywające się w ramach Festiwalu w budynku Dużej Areny upoważniają dodatkowe bezpłatne bilety (dalej: „Dodatkowe bilety”) możliwe do nabycia przed Festiwalem bądź w trakcie Festiwalu w kasach Parku Julinek oraz w namiocie festiwalowym. Ilość Dodatkowych biletów jest ograniczona.
 4. Na podstawie Dodatkowych biletów Organizator dopuszcza możliwość zajęcia 200 miejsc przez uczestników Festiwalu w budynku Dużej Areny podczas spektaklu realizowanego w ramach Festiwalu pod nazwą „ROMANTYCZNOŚĆ” oraz podczas wykonania pokazów najlepszych artystów sztuki cyrkowej podczas konkursu “OWACJE II - Ogólnopolskie Wyzwania Artystów Cyrkowych Jutra Edycja II” .
 5. Spektakl „ROMANTYCZNOŚĆ” oraz pokazy najlepszych artystów sztuki cyrkowej w ramach odbywającego się konkursu “OWACJE II - Ogólnopolskie Wyzwania Artystów Cyrkowych Jutra Edycja II” dozwolony jest dla osób w wieku od 7 r.ż. Pozostałe spektakle odbywające się podczas festiwalu „OWACJE” pozostają bez ograniczeń wiekowych.
 6. Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie na spektakle umożliwiające przeprowadzenie procedur bezpieczeństwa zw. z Covid-19 oraz zajęcie miejsc na widowni przed rozpoczęciem spektaklu. Widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię.
 7. W trakcie przedstawień obowiązuje całkowity nakaz wyłączenia telefonów komórkowych oraz zakaz opuszczania widowni.
 8. Podczas spektakli w Dużej Arenie obowiązuje całkowity zakaz jedzenia.
 9. Widzowie przychodzący na spektakle z dziećmi są zobowiązani do nadzoru nad zachowaniem dzieci w taki sposób, aby nie przeszkadzały one pozostałym widzom w odbiorze przedstawienia.

IV. Pozostałe postanowienia

 1. Zabrania się prowadzenia bez pozwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Festiwalu.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, czy też uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w Festiwalu przez uczestnika, zarówno wobec tego uczestnika, jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości uczestnika.
 3. Sprzedaż i spożywanie jedzenia oraz picia odbywa się jedynie w wyznaczonych do tego miejscach
 4. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Festiwalu przez jego uczestników oraz inne osoby przebywające na terenie Festiwalu
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub skrócenia Festiwalu, a także zmian w programie bez wcześniejszego uprzedzenia w szczególności w przypadku załamania pogody czy awarii sprzętu.
 7. W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny leży po stronie Organizatora.
 8. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie wizerunku uczestnika dla celów umieszczania na stronach internetowych, w publikacjach pisemnych oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.
 9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w tym w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Stowarzyszenia Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie.