Konkurs OWACJE

REGULAMIN KONKURSU “OWACJE II”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (kod pocztowy: 04-190), wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000234881, numer NIP: 525-21-98-398 (dalej zwana: „Organizatorem").

1.2 Fundatorem nagród jest Organizator (dalej zwany: „Fundatorem”).

1.3 Konkurs stanowi część projektu „OWACJE – II Festiwal Sztuki Cyrkowej w Julinku” realizowanego i dofinansowanego w ramach partnerstwa z Fundacją PZU z siedzibą w Warszawie (00-133), przy al. Jana Pawła II 24, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053778, NIP: 521-26-28-993.

1.4 Konkurs organizowany jest pod nazwą „ Ogólnopolskie Wyzwania Artystów Cyrkowych Jutra Edycja II - OWACJE II” (dalej zwany: „Konkursem”).

1.5 Termin na nadsyłanie zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się w dniu ogłoszenia Konkursu tj. dnia26.04.2022 r. na Stronie Konkursowej, a kończy się w dniu 30.06.2022 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu").

1.6 Organizator Konkursu powoła jury konkursowe, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej „Jury Konkursowe”). Do zadań Jury Konkursowego należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wszelkie wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz wskazanie zwycięzców w zakresie przewidzianym przez Regulamin.

1.7 Regulamin Konkursu ogłoszony jest na stronie https://www.stowarzyszenierkik.pl/owacje-2/konkurs-owacje-2 (dalej: „Strona Konkursowa”).

1.8 Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju Artystom mieszkającym w Polsce, związanym z szeroko pojętą sztuką cyrkową, promowanie tej sztuki oraz integrowanie środowiska związanego z cyrkiem.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna (artysta cyrkowy) lub osoby fizyczne (grupy artystów cyrkowych), którzy łącznie spełniają następujące warunki:

2.1.1 są osobami pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2 dokonają zgłoszenia (dalej: „Zgłoszenie”) i wykonają zadanie konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) w terminach określonych w Regulaminie;

2.1.3 nie są pracownikami Organizatora ani Fundatora lub osobami współpracującymi na innej podstawie niż stosunek pracy, członkami rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);

2.1.4 zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3 ZASADY KONKURSU I ZASADY ZGŁOSZENIA

3.1 Praca Konkursowa polega na:

3.1.1. Wykonaniu według autorskiego scenariusza pokazu cyrkowego o długości trwania minimalnie - 3 minuty maksymalnie - 7 minut. (dalej: Praca Konkursowa). Organizator uprawniony jest do zarejestrowania wykonania Pracy Konkursowej, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

3.1.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1VWZJkg4uihfoOJG7yYc_iRnuvVu7PC7ZM-vjMLQqwyI/edit

3.1.3. Do prawidłowego Zgłoszenia udziału konieczne jest umieszczenie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich elementów wskazanych w pkt. 3.7 oraz akceptacja Regulaminu. O przyjęciu Zgłoszenia decyduje czas jego wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie określonym w pkt. 1.5. lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie

3.2 Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz.

3.3 Praca Konkursowa może obejmować wszystkie dziedziny sztuk cyrkowych i pokrewnych z wyłączeniem tych z udziałem zwierząt oraz udziałem pirotechniki i ognia (za wyjątkiem „podpalania ciała” i „połykania ognia”). Organizator nie bierze odpowiedzialności za niebezpieczne elementy pokazu, jak również za ewentualne szkody i uszczerbek na zdrowiu Uczestnika oraz osób trzecich. Uczestnik wykonuje pokaz na własną odpowiedzialność i oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenie. Uczestnik używa własnego sprzętu i rekwizytów i oświadcza, że spełniają one wszelkie właściwe normy bezpieczeństwa.

3.4 Przesyłając zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.5 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości email na adres Organizatora owacje@stowarzyszenierkik.pl

3.6 Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez wiadomość e-mail. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.7 Zgłoszenie powinno zawierać:

3.7.1. Imię, nazwisko, adres e-mail każdego z Uczestników,

3.7.2. Pseudonim artystyczny/Nazwę Grupy,

3.7.3. Datę urodzenia artysty/artystów,

3.7.4. Informację dotyczącą akceptacji Regulaminu,

3.7.5. Krótki opis artysty/grupy artystycznej,

3.7.6. Krótki opis pokazu,

3.7.7. Informację o czasie trwania pokazu,

3.7.8 Dwa zdjęcia przedstawiające wyłącznie wizerunek Uczestnika lub Uczestników,

3.7.9. Video lub link do video (niepubliczny, na vimeo lub youtube) zawierający pełen zapis pokazu – bez montażu i cięć, w możliwie najlepszym oświetleniu,

3.7.10. Raider techniczny (informacje o tym, w jaki sposób powinna zostać przygotowana scena, w tym np. wskazówki dotyczące oświetlenia, informacje o tym, czy artysta będzie korzystał z rekwizytów wraz z ewentualnym wskazaniem miejsca ich rozmieszczenia),

3.7.11 Pliki muzyczne zawierające informację o kompozytorze i autorze tekstu (w przypadku braku możliwości przesłania w ramach zgłoszenia plików muzycznych Uczestnik może nagrać je na nośnik np. pendrive i dostarczyć na miejsce wykonywania pokazu bezpośrednio przed jego rozpoczęciem).

3.7.12. Podczas pokazu istnieje możliwość wykorzystania diody LED – grafiki jakie Uczestnik chce wykorzystać podczas pokazu można załączyć do formularza zgłoszeniowego lub wskazać grafiki mieszczące się na stronie https://elements.envato.com/

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1 Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do elementów składowych zgłoszenia, które posiadają cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych m.in. zdjęcia, Video. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada lub najpóźniej z chwilą wykonania Pracy Konkursowej będzie posiadał pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej, w tym prawo do artystycznego wykonania . Uczestnik Konkursu odpowiednio z chwilą przesłania zgłoszenia lub wykonania Pracy Konkursowej udzieli Organizatorowi licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z elementów zgłoszenia, o których mowa powyżej oraz z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania elementów zgłoszenia, o których mowa powyżej oraz Pracy Konkursowej w Internecie oraz prasie.

4.2 W przypadku, gdyby elementy Zgłoszenia, które posiadają cechy utworu w rozumieniu ustawy prawo autorskie i praw pokrewnych m.in. zdjęcia, Video lub Praca Konkursowa przedstawiała wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych w wyżej wskazanych elementach zgłoszenia oraz w Pracy Konkursowej, bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych- na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w wyżej wskazanych elementach zgłoszenia oraz w Pracy Konkursowej.

4.3 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do elementów zgłoszenia określonych w pkt. 4.1 oraz do Pracy Konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z ich opublikowaniem w Internecie lub w prasie w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w Internecie lub prasie na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.4 W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w Internecie lub prasie, a na żądanie Organizatora zobowiązany jest dostarczyć ją Organizatorowi.

4.5 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.

4.6 Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na rzecz Organizatora na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych w materiałach zawartych w zgłoszeniu (zdjęcie, video) oraz w utrwaleniach Pracy Konkursowej oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych utrwaleń Prac Konkursowych oraz materiałów zawartych w zgłoszeniu (zdjęcie, video) na łamach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

4.7 Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w prowadzonych przez niego serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika w celu ogłoszenia wyników Konkursu, listy Finalistów oraz Laureatów.

4.8 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów materiałów zawartych w zgłoszeniu (zdjęcie, video) oraz w Pracy Konkursowej.

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1 Konkurs jest dwuetapowy.

5.2 Jury Konkursowe dokona oceny wszystkich nadesłanych Zgłoszeń biorąc pod uwagę ich oryginalność i jakość wykonania oraz wybierze 10 Finalistów.

5.3 Lista Finalistów wybranych przez Jury Konkursowe zostanie opublikowana do dnia 15.07.2022 roku do godz. 23:59 na Stronie Konkursowej oraz w social mediach Stowarzyszenia, tj. na facebooku https://www.facebook.com/StowarzyszenieRKiK. O przyznaniu statusu Finalisty Uczestnik zostanie poinformowany również mailowo.

5.4 Finalista bierze udział w Finale Konkursu, który odbędzie się dnia 10.09.2022-11.09.2022 w budynku Dużej Areny znajdującej się na terenie Julinek Park, Julinek 1, 05-084 Leszno. Organizator nie zwraca Finalistom kosztów podróży związanych z uczestnictwem w Finale Konkursu. Organizator zapewnia Finalistom 4 noclegi w terminie 07.09.2022 – 11.09.2022 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora.

5.5 Finalista zobowiązany jest do wzięcia udziału w próbie organizowanej w dniach poprzedzających Finał Konkursu (pomiędzy 07.09.2022 - 09.09.2022 roku) (dalej: „Próba”). Do dnia 26.08.2022 r. Finalista zobowiązany jest poinformować Organizatora o swojej dostępności we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie. Ostateczną datę i godzinę Próby wyznaczy Organizator.

5.6 Finalista zobowiązany jest do wykonania Pracy Konkursowej (pokazu) dwukrotnie.

5.7 Dnia 10.09.2022 roku o godz. 17.30 odbędzie się pierwsza prezentacja pokazów – przed publicznością oraz Jury Konkursowym. Po pierwszej prezentacji pokazów odbędzie się głosowanie publiczności na najbardziej oryginalną Pracę Konkursową, a następnie odbędą się obrady Jury Konkursowego.

5.8 Dnia 11.09.2022 roku o godz. 17.30 odbędzie się druga prezentacja pokazów – przed publicznością oraz Jury Konkursowym. Następnie Jury Konkursowe ogłosi:

- 3 (trzech) Laureatów Konkursu, biorąc pod uwagę oryginalność i jakość wykonania Pracy Konkursowej (pokazu),

- Laureata Publiczności (biorąc pod uwagę głosowanie publiczności na najbardziej oryginalną Pracę Konkursową),

- Laureata Mediów (biorąc pod uwagę kreatywność z jaką została wykonana Praca Konkursowa a następnie przyzna Nagrody. Lista Laureatów Konkursu zostanie również opublikowana na Stronie Konkursowej.

5.9 Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. NAGRODY

6.1 Jury Konkursowe przyzna Laureatom Nagrody:

6.1.1. Laureat I Miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł

6.1.2. Laureat II Miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł

6.1.3. Laureat III Miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł

6.1.4. Laureat Publiczności otrzyma nagrodę rzeczową w postaci statuetki

6.1.5. Laureat Mediów otrzyma nagrodę rzeczową w postaci statuetki Laureat nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.2 Nagrody pieniężne nie podlegają zamianie na nagrody rzeczowe.

6.3 Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na nagrody pieniężne.

6.4 W przypadku przyznania Nagrody ex aequo, kwota nagrody pieniężnej zostanie podzielona pomiędzy Laureatów tej Nagrody w częściach równych.

6.5 Przyznanie Nagród Laureatom podlega regulacjom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). W przypadku nagrody, której jednorazowa wartość przekroczy 2000 zł Organizator, jako płatnik podatku dochodowego zobowiązany będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. Laureat Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagrody.

6.6 Laureat nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

a) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

b) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie.

7 DANE OSOBOWE

7.1 Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (kod pocztowy: 04-190 (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: Stowarzyszenie Menedżerów firma działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
• przez e-mail: owacje@stowarzyszenierkik.pl


7.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Laureatów. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną udostępnione Jury Konkursowemu w celu wyłonienia Finalistów i Laureatów. Jeżeli to Ty zostaniesz Finalistą Konkursu – będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich na Stronie Konkursowej. Jeżeli zostaniesz Laureatem Konkursu będziemy przetwarzać Twoje dane ponadto w celu przekazania Ci Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostaną: Twoje imię i nazwisko. Do promocji Konkursu mogą być wykorzystanie jedynie imiona Uczestników. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem zadecyduje Jury Konkursowe. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy przetwarzać Twoje dane także aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

7.3 Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.
Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

7.4 Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7.5 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

7.6 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody
Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: owacje@stowarzyszenierkik.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.7 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (kod pocztowy: 04-190). z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, z dopiskiem reklamacja KONKURS „OWACJE II”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

8.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.

8.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie https://www.stowarzyszenierkik.pl/owacje/konkurs-owacjew czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.

9.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

9.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

9.4 Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie.

9.5 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

9.7 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie https://www.stowarzyszenierkik.pl/owacje/konkurs-owacjepl

9.8 Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem:

Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (kod pocztowy: 04-190).

9.9 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

 


Warszawa, dn. 25.04.2022 r.